English Nederlands
 
 
 
Projecten - Politieburo Holl. Midden
Alphen a/d Rijn 2005

Opdrachtgever: Heijmans Bouw - Leiderdorp
Architect: Nout Architecten BNA - Delft
Materiaal: Mica Black (G 684)